03150, Київ-150,
вул: Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3

--------------------------------
01025, Київ,
пров. Рильський, 10

тел./факс:
/044/ 279 6336,
тел.:
/044/ 239 2347,
/044/ 278 7849
Viber: /097/ 259 1534

cp-inform.com.ua
www.facebook.com


ДЕПОЗИТАРНІ
УСТАНОВИ

ФОНДОВІ БІРЖІ


САМОРЕГУЛІВНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ


РЕЙТИНГОВІ
АГЕНСТВА

ТОВ «Рюрік» - національне кредитно-рейтингове агентство

комунікаційний центр

ВАКАНСІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН – ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КУРСІВ ФАХІВЦІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

у 2021/2022 навчальному році

 
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС:
підготовка фахівців з питань торгівлі цінними паперами

Програма кваліфікаційних курсів Дата Адреса Вартість


І -й тиждень

БАЗОВИЙ КУРС

- правове регулювання підприємницької діяльності в Україні; - ринки фінансових послуг в Україні; - фондовий ринок (ФР) в Україні та його учасники; - державне регулювання ФР. СРО; - цінні папери (ЦП) та їх класифікація;   
- пайові, боргові та іпотечні ЦП; - похідні (деривативи); -  депозитарна система України (ДСУ); - акціонерні товариства (АТ) на ФР України; - організація торгівлі на ФР;  
- контрольно-ревізійна діяльність (КРД) та правозастосування на ФР; - антимонопольне законодавство (АМЗ) на ФР; - пенсійна реформа та розвиток ФР; - законодавче забезпечення діяльності ІСІ; - бухгалтерський облік (БО) операцій з ЦП та їх оподаткування;
 - інформаційні відносини та  інформаційні технології (ІТ) на ФР.

ІІ-й тиждень

СПЕЦКУРС: торгівля цінними паперами

- регулювання діяльності торговців ЦП;
- особливості організації діяльності торговців ЦП на ФБ; - ліцензійні умови провадження  професійної діяльності на ФР – діяльності з торгівлі ЦП;    - особливості торгівлі різними вида-ми ЦП (інших фінансових інструментів) на різних ринкових сегментах; - фінансові обчислення; - оцінка вартості ЦП; - практичні аспекти проведення приватизації в Україні;
 - взаємодія торговців із ДУ, розрахунки за правочинами щодо ЦП; - ІТ здійснення діяльності торговців ЦП; - пруденційний нагляд за діяльністю з торгівлі ЦП та управління ризиками; - оподаткування діяльності з торгівлі ЦП; - вимоги до здйснення клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо ЦП.

Загальна кількість навчальних годин – 119


І - півріччя н.р.
--------------

13/20-23.09.21
Кв. іспит - 24.09.21


18/25-28.10.21
Кв. іспит - 29.10.21

***

----------------

----------------

----------------


Київ,
вул. Велика Васильківська
(Червонармійська), 57/3/
пр. Рильський, 10.

Hа базі Товариства “Знання” України/ Українскої фондової біржі

---------------


З березня 2020 року - дистанційне навчання та атестація у СДНА УІРФР


Навчання:

повний курс -

8196,00 грн.,
у т.ч. ПДВ/20%/ - 
1366,00 грн.,

за спеціальною/
корорткою програмою –

4296,00 грн.,
у т.ч. ПДВ/20%/ - 
716,00 грн.

 

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС:
підготовка фахівців з питань депозитарної діяльності


І-й тиждень

БАЗОВИЙ КУРС

- правове регулювання підприємницької діяльності в Україні; - ринки фінансових послуг в Україні; - фондовий ринок (ФР) в Україні та його учасники; - державне регулювання ФР. СРО; - цінні папери (ЦП) та їх класифікація;  
  - пайові, боргові та іпотечні ЦП; - похідні (деривативи); -  депозитарна система України (ДСУ); - акціонерні товариства (АТ) на ФР України; - організація торгівлі на ФР;  
- контрольно-ревізійна діяльність (КРД) та правозастосування на ФР; - антимонопольне законодавство (АМЗ) на ФР; - пенсійна реформа та розвиток ФР; - законодавче забезпечення діяльності ІСІ; - бухгалтерський облік (БО) операцій з ЦП та їх оподаткування;
 - інформаційні відносини та  інформаційні технології (ІТ) на ФР.

ІІ-й тиждень

СПЕЦКУРС:  депозитарна діяльність

- принципи побудови системи депозитарного обліку (ДО) та загальні вимоги до обслуговування ЦП в ситемі ДО; - основні функції та повнова-ження Центрального депозитарію ЦП та ДУ; - умови та порядок внесення змін до системи ДО при проведенні адміноперацій. Виконання вимог законодавства щодо повідомлення податкових органів про відкриття та закриття рахунків платників податків у фінансових установах;
 - умови та порядок внесення змін до системи ДО щодо ЦП, проведенні розрахунків за правочина-ми щодо ЦП;  - умови та порядок внесення змін до системи ДО при обслуговуванні корпоратив-них операцій емітента;  - вимоги Комісії щодо складання та подання адмінданих щодо здійснення депозитарнох діяльності (ДД) ДУ; - порядок дій ДУ у разі припинення провадження ДД; 
- організація діяльності Центрального депозитарію та ДУ; - ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ФР - ДД; - вимоги до здійснення клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо ЦП; - ІТ технології здійснення ДД;
- забезпечення існування ЦП у бездокументарній формі та переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції;
- особливості обслуговування ДУ інституційних інвесторів; - оцінювання вартості фінансових активів; - пруденційний нагляд за ДД ДУ та управління ризиками; - порядок виплати дивідендів (доходів за ЦП) через ДСУ. Надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів АТ.

Загальна кількість навчальних годин – 120


І - півріччя н.р.
--------------

13/20-23.09.21
Кв. іспит - 24.09.21


18/25-28.10.21
Кв. іспит - 29.10.21

***

----------------

----------------

----------------


Київ,
вул. Велика Васильківська
(Червонармійська), 57/3/
пр. Рильський, 10.

Hа базі Товариства “Знання” України/ Українскої фондової біржі

-----------------


З березня 2020 року - дистанційне навчання та атестація у СДНА УІРФР


Навчання:

повний курс -

8196,00 грн.,
у т.ч. ПДВ/20%/ - 
1366,00 грн.,

за спеціальною/
корорткою програмою –

4296,00 грн.,
у т.ч. ПДВ/20%/ - 
716,00 грн.

 

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС:
підготовка фахівців з питань організації торгівлі на фондовому ринку


І-й тиждень

БАЗОВИЙ КУРС

ІІ-й тиждень

СПЕЦКУРС:
організація торгівлі на ФР

- ліцензування професійної діяльності на ФР – діяльності з організації торгівлі на ФР; - організа -ція торгівлі на ФР; - фінансові обчислення та методи оцінки ЦП; - взаємодія біржі з депозитар-ною системою, розрахунки за правочинами щодо ЦП;  - організація торгівлі похідними (деривати -вами); - технічне забезпечення діяльності ФБ на ФР; - пруденційний нагляд за діяльністю з органі -зації торгівлі на ФР та управління ризиками.

Загальна кількість навчальних годин - 114


І - півріччя н.р.
--------------

13/20-23.09.21
Кв. іспит - 24.09.21


18/25-28.10.21
Кв. іспит - 29.10.21

***

----------------

----------------

----------------


Київ,
вул. Велика Васильківська
(Червонармійська), 57/3/
пр. Рильський, 10.

Hа базі Товариства “Знання” України/ Українскої фондової біржі

----------------


З березня 2020 року - дистанційне навчання та атестація у СДНА УІРФР


Навчання:

повний курс -

8196,00 грн.,
у т.ч. ПДВ/20%/ - 
1366,00 грн.,

за спеціальною/
корорткою програмою –

4296,00 грн.,
у т.ч. ПДВ/20%/ - 
716,00 грн.

 

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС:
підготовка фахівців з питань управління активами


І-й тиждень

БАЗОВИЙ КУРС

- правове регулювання підприємницької діяльності в Україні; - ринки фінансових послуг в Україні; - фондовий ринок (ФР) в Україні та його учасники; - державне регулювання ФР. СРО; - цінні папери (ЦП) та їх класифікація;
    - пайові, боргові та іпотечні ЦП; - похідні (деривативи); -  депозитарна система України (ДСУ); - акціонерні товариства (АТ) на ФР України; - організація торгівлі на ФР;  
 - контрольно-ревізійна діяльність (КРД) та правозастосування на ФР; - антимонопольне законодавство (АМЗ) на ФР; - пенсійна реформа та розвиток ФР; - законодавче забезпечення діяльності ІСІ; - бухгалтерський облік (БО) операцій з ЦП та їх оподаткування;
 - інформаційні відносини та  інформаційні технології (ІТ) на ФР.

ІІ-й тиждень

СПЕЦКУРС:
управління активами ІСІ

- основні вимоги до здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів; - порядок створення та діяльності корпоративного фонду; - порядок створення та діяльності пайового фонду; - активи інституту спільного інвестування (ІСІ); - цінні папери ІСІ, порядок їх випуску та обігу; - аналіз та оцінювання вартості активів; - організація діяльності компанії з управління активами НПФ; - розкриття інформації про діяльність ІСІ та звітність КУА; - ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ФР – діяльності з управління активами інституційних інвесторів;  - ІТ здійснення діяльності з управління активами; - пруденційний нагляд за діяльністю з управління активами інституційних інвесторів (діяльністю з управління активами) та управління ризиками.

Загальна кількість навчальних годин - 114


І - півріччя н.р.
--------------

13/20-23.09.21
Кв. іспит - 24.09.21


18/25-28.10.21
Кв. іспит - 29.10.21

***

----------------

----------------

----------------

 
Київ,
вул. Велика Васильківська
(Червонармійська), 57/3/
пр. Рильський, 10.

Hа базі Товариства “Знання” України/ Українскої фондової біржі

---------------


З березня 2020 року - дистанційне навчання та атестація у СДНА УІРФР


Навчання:

повний курс -

8196,00 грн.,
у т.ч. ПДВ/20%/ - 
1366,00 грн.,

за спеціальною/
корорткою програмою –

4296,00 грн.,
у т.ч. ПДВ/20%/ - 
716,00 грн.

 

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС:
підвищення кваліфікації головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку


БАЗОВИЙ КУРС

- правове регулювання підприємницької діяльності в Україні; - ринки фінансових послуг в Україні; - фондовий ринок (ФР) в Україні та його учасники; - державне регулювання ФР. СРО; - цінні папери (ЦП) та їх класифікація;    - пайові, боргові та іпотечні ЦП; - похідні (деривативи); -  депозитарна система України (ДСУ); - акціонерні товариства (АТ) на ФР України; - організація торгівлі на ФР;  
- контрольно-ревізійна діяльність (КРД) та правозастосування на ФР; - антимонопольне законодавство (АМЗ) на ФР; - пенсійна реформа та розвиток ФР; - законодавче забезпечення діяльності ІСІ; - бухгалтерський облік (БО) операцій з ЦП та їх оподаткування;
- інформаційні відносини та  інформаційні технології (ІТ) на ФР.

СПЕЦКУРС:
бухгалтерський облік та фінансова звітність

- організація БО та вимоги до фінансових звітів в Україні в умовах переходу на МСФЗ;
- теоретичні засади підготовки фінансових звітів за МСФЗ; - звіт про фінансовий стан (баланс); - звіт про сукупні прибутки та збитки;
- звіт про власний капітал; - звіт про рух грошових коштів; - фінансові інструменти;
- розкриття інформації в примітках до фінансової звітності; - об’єднання підприємств та консолідована фінансова звітність;
- трансформація фінансової звітності;  - аналіз фінансової звітності.

Загальна кількість навчальних годин – 112


за графіком
погодженим з УІРФР


І - півріччя н.р.
--------------

13/20-23.09.21
Кв. іспит - 24.09.21


18/25-28.10.21
Кв. іспит - 29.10.21

***

----------------

----------------

----------------


Київ,
вул. Велика Васильківська
(Червонармійська), 57/3/
пр. Рильський, 10.

Hа базі Товариства “Знання” України/ Українскої фондової біржі

---------------


З березня 2020 року - дистанційне навчання та атестація у СДНА УІРФР


Навчання:

8196,00 грн.,
у т.ч. ПДВ/20%/


1366,00 грн.,

 

* Ціни на навчання вказані без вартості кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційний іспит – 2500,00 грн. у т.ч. ПДВ /20%/ - 416,75 грн., сплачується окремо

на підставі рахунку фактури УІРФР наданого на замовлення НІЦ АДС УМКЦентр.


** Відповідно до комплексу заходів розроблених Українським інститутом розвитку фондового ринку – навчально-методичним центром НКЦПФР, на виконання Постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 №215, від 25.03.2020 №239), для максимального використання дистанційних форм під час проведения навчання та складання кваліфікаційних іспитів, за результатами відповіді на офіційний Запит УІРФР від 27.03.20 до НКЦПФР, буде запропоновано механізм реалізації процедури навчання та атестації в умовах карантину.

<< Назад

  G Analytics
сайт создан компанией создание сайтов