03150, Київ-150,
вул: Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3

--------------------------------
01025, Київ,
пров. Рильський, 10

тел./факс:
/044/ 279 6336,
тел.:
/044/ 239 2347,
/044/ 278 7849
Viber: /097/ 259 1534

cp-inform.com.ua
www.facebook.com

ДЕПОЗИТАРНІ
УСТАНОВИ

ФОНДОВІ БІРЖІ


САМОРЕГУЛІВНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ


РЕЙТИНГОВІ
АГЕНСТВА

ТОВ «Рюрік» - національне кредитно-рейтингове агентство

комунікаційний центр

ВАКАНСІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепція здійснення освітньої діяльності

КОНЦЕПЦІЯ
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Від виникнення на початку 90-х років і дотепер, ринок цінних паперів в Україні динамічно розвиваєтья. Суттєві зміни, що відбулися за останні роки, а саме: структурування його складових частин, вихід на ринок цінних паперів нових професійних учасників, створення і розбудова національної депозитарної системи, – обумовили тенденцію на різке зростання соціального попиту на велику кількість спеціально підготовлених кваліфікованих фахівців фондового ринку.

Відповідно кваліфікаційних вимог встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) до осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фахівці повинні володіти кваліфікаційним мінімумом знань та практичних навичок. Для цього вони зобов’язані пройти підготовку на короткотермінових  курсах підвищення кваліфікації за типовими навчальними програмами, що їх розробляє та затверджує ДКЦПФР, скласти іспит і пройти сертифікацію.

Згідно договору про співробітництво з ДКЦПФР та на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України таке навчання здійсює Асоціація ділового співробітництва “Український міжнародний культурницй центр”.

Фактично Асоціація була у витоків організації системи галузевого навчання на ринку цінних паперів. У січні 1992 р. вперше в Україні були проведені курси брокерів фондової біржі та аналітиків цінних паперів. Досвід, набутий протягом двох наступних років проведення цих курсів, потреби подальшого розвитку фондового ринку в Україні і його відповідного кадрового забезпечення зумовили необхідність організації навчально-інформаційного центру. І саме такий підрозділ в структурі Асоціації - навчально-інформаційний центр “Проф&Інтел&Інфо” (далі - НІЦ), як спеціалізований недержавний центр навчання для фахівців фондового ринку, був створений у жовтні 1993 р.

За період, що минув, у ньому пройшло навчання близько 10000 фахівців, які  працюють у фінансових і банківських установах Києва та інших міст України.

МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Головною метою діяльності НІЦ сьогодні є надання освітніх, методичних, інформаційно-консультаційних послуг з питань фондового ринку, фінансової та банківської справи на підставі плідного співробітництва з державними регулюючими органами: Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України та вищими навчальними закладами міста Києва з широким використанням нових навчальних, інформаційних технологій для забезпечення функціональної професійної грамотності фахівців фондового ринку, фінансової та банківської справи.

Надання вищезазначених освітньо-просвітницьких послуг здійснюється за  принципами загальнодоступності, відкритості та ефективності навчання за напрямками,  які визначаються попитом на фінансовому та зокрема фондовому  ринках  і можливостями НІЦу, а також орієнтацією за допомогою програм під загальною назвою "Професіоналізм", "Інтелект", "Інформованість", на доросле населення, готове на базі вищої освіти підтримувати професіоналізм, розвиток інтелекту, накопичення найновішої інформації  з питань фондового ринку, в галузі фінансової та банківської  справи,  пов’язаними з ними, інформаційними технологіями.

Навчання проводиться на відділенні підвищення кваліфікації, на госпрозрахунковій основі, за замовленнями зацікавлених відомств, організацій та фірм, що здійснюють діяльність на фінансовому, зокрема, фондовому ринках. Основна форма навчання – денна, з відривом від виробництва.

Взаємовідносини із замовниками регулюються коротко- та довгостроковими договорами. В той же час, за власний рахунок підвищити свою кваліфікацію можуть всі бажаючі фізичні особи, які мають вищу освіту.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Впровадження в життя головної мети діяльності НІЦ на сучасному етапі вимагає виконання  функціональних завдань, якими згідно Положення про НІЦ є:

 • концентрація освітніх, науково-аналітичних, консалтингових та  інформаційних проектів, які направлені на професійне, наукове забезпечення розвитку ринку ЦП,
 • організація навчання (перепідготовка) та підвищення кваліфікації кадрів для фондового ринку - персоналу фондових бірж та торговельно-інформаційних систем, брокерських контор, спеціалістів відділів ЦП банків, АТ, інвестиційних компаній і фондів, депозитарних установ, реєстроутримувачів, інших організацій, які діють на фондовому ринку, організація навчання за напрямками які визначаються попитом фондового та загалом фінансового ринків і можливостями НІЦу,
 • підготовка програм навчання, навчально-тематичних планів, освітньо-кваліфікаційних вимог до фахівців, програм предметних курсів, посібників, методичних розробок, підручників та інших матеріалів, розробка навчальних технологій,
 • проведення наукових досліджень і організація робіт по впровадженню їх в практику,
 • організація стажування викладачів згідно вимог Міністерства освіти і науки та галузевих міністерств, відомств, комітетів,
 • здійснення інших робіт і послуг, у сфері освіти, які не протирічять існуючому законодавству.

МАТЕРІАЛЬНА-ТЕХНІЧНА БАЗА
І ШТАТ СПІВРОБІТНИКІВ

Матеріальна база НІЦу та досвідчений персонал дозволяє забезпечити якісне здійснення навчального процесу. Навчання проводиться на базі орендованих приміщень. Аудиторії забезпечені і обладнані необхідною оргтехнікою і навчальними засобами.

Організацію навчального процесу здійснюють працівники з багаторічним досвідом і відповідною кваліфікацією.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Викладацький склад Центру комплектується з числа викладачів навчальних закладів, фахівців-практиків, відповідальних працівників державних установ. Належний науковий, методичний і змістовний рівень навчання у Центрі забезпечують понад 100 кваліфікованих викладачів, які пройшли неформальний конкурсний відбір у НІЦу і працюють на контрактній основі. Більшість з них мають базову економічну освіту, ступені докторів і кандидатів наук.  Згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, всі викладачі пройшли стажування в Українському інституті розвитку фондового ринку. До викладацької роботи залучаються спеціалісти-практики Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Антимонопольного комітету України, Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України, Національного банку України, Національного депозитарію України, Української фондової біржі, провідних фірм, а також спеціалісти саморегулівних організацій - Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації учасників фондового ринку України,  та інших.

НАУКОВЕ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підвищенню рівня навчально-методичної, інформаційно-консультаційної, маркетингової роботи сприяє активна діяльність науково-методичної ради НІЦу, членами якої є провідні науковці і спеціалісти в галузі фінансової та банківської справи.

Науково-методична рада НІЦу визначає:

 • орієнтовний перелік основних навчальних дисциплін і спецкурсів, що вивчається на курсах, має забезпечити рівень підготовки слухачів у відповідності до кваліфікаційних вимог, затверджених ДКЦПФР;
 • затверджує навчально-тематичні плани і програми, які розробляються викладачами Центру, рецензуються фахівцями, у разі необхідності погоджуються з відповідними галузевими органами;
 • створює робочі науково-методичні групи по окремим дисциплінам (предметні групи), для реалізації прогнозно-аналітичних та інформаційних проектів, розробки науково-методичного забезпечення навчальної роботи Центру, навчальних технологій, проведення маркетингових досліджень у сфері освітніх послуг.

На базі НІЦу діє спеціалізована бібліотека за фаховою підготовкою слухачів. До їх послуг пропонується електронна довідково-пошукова система "Цінні папери" з питань законодавчого регулювання ринку цінних паперів в Україні. У 2008 р. створено сайт НІЦу, який функціонує в тестовому режимі.

НІЦ видає власну спеціалізовану навчальну, методичну та довідкову літературу. Асоціація як суб’єкт видавничої справи включена до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукціїї. Дотепер продовжується видання серії «Бібліотека фахівця», яка була започаткована у 1998 р. В цій серії було видано “Методичний посібник реєстроутримувача” (К., 1998), «Словник фондового ринку» (К.,1999), реферат підручника “А. Маршал "Принципи економічної науки", референт-укладач Фещенко В.М. (К., 2001), монографію Луцишин З. "Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації" (К., 2002) та інші.

Протягом 2003-2007 рр. видані навчально-методичні та практичні посібники для слухачів курсів: “Фондовий ринок України: законодавче регулювання”, 4-е видання (К., 2007), , “Професійна діяльність на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність”, 2-е видання (К., 2007), “Професійна діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів”, 2-є видання (К., 2007), “Випуск та обіг цінних паперів” (К, 2005), Науменко О.О. Депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів” (К., 2005), “Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами”, 4-є видання (К., 2008), Римар Т.В., Топішко О.І. “Документаційне забезпечення ведення реєстрів власників іменних цінних паперів” (К., 2008) тощо.

ПЛАНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Освітня діяльність Асоціації має значення з точки зору важливості проблеми післядипломної освіти, забезпечення функціональної грамотності фахівців в умовах ринкових перетворень і соцільних змін в країні. У навчально-інформаційного центру Асоціації є можливості і все необхідне для надання відповідних освітніх послуг на рівні державних та галузевих освітніх стандартів.

У зв’язку з високою динамікою змін у законодавчій сфері у найближчих планах НІЦ створення системи безперервного навчання та підвищення кваліфікації для випускників курсів: сертифікованих фахівців фондового ринку та ринків надання фінансових послуг, спеціалістів консалтингових, юридичних, аудиторських фірм, саморегулівних організацій та акціонерних товариств та інших, а саме у галузі інформаційного забезпечення:

 • підготовка та збір інформації, пов’язаної зі змінами у законодавстві, її розповсюдження з використанням сучасних електронних носіїв;
 • видання інформаційно-довідкового, аналітичного бюлетеня (вісника);
 • організація проблемних консультаційних семінарів, семінарів-практикумів з питань фондового ринку для професійних учасників фондового ринку;
 • доступ до інформації, розміщеної в мережі Iнтернет, на web-сайтах державних органів та саморегулівних організацій;
 • абонентське обслуговування професійних учасників фондового ринку
  за вищезазначеними напрямками інформаційно-консультаційних послуг,

З розвитком ринку фінансових послуг, розгортанням приватизації за грошові кошти  питання кваліфікованої оцінки об’єктів у матеріальній формі, оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі на об’єкти інтелектуальної власності, вторинного ринку нерухомості все більш актуальними постають питання підготовки кадрів для небанківських установ (недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок, страхових компаній, факторингових та лізінгових компаній, інших) та професійної підготовки оцінювачів. У недалекому майбутньому НІЦ планує бути причетним і до них.

Освітня діяльність НІЦу сьогодні безперечно має значення з точки зору важливості самої проблеми безперервного навчання та післядипломної освіти. Тому його перспективним стратегічним завданням визначено проведення необхідної організаційної роботи по створенню на підставі набутих досвіду, знань і наявних матеріальних ресурсів навчальної установи – відокремленого підрозділу або філії спеціалізованого навчального закладу  по підвищенню кваліфікації фахівців фондового ринку, фінансової та банківської справи.

<<Назад

  G Analytics
сайт создан компанией создание сайтов