03150, Київ-150,
вул: Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3

--------------------------------
01025, Київ,
пров. Рильський, 10

тел./факс:
/044/ 279 6336,
тел.:
/044/ 239 2347,
/044/ 278 7849
Viber: /097/ 259 1534

cp-inform.com.ua
www.facebook.com


ДЕПОЗИТАРНІ
УСТАНОВИ

ФОНДОВІ БІРЖІ


САМОРЕГУЛІВНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ


РЕЙТИНГОВІ
АГЕНСТВА

ТОВ «Рюрік» - національне кредитно-рейтингове агентство

комунікаційний центр

ВАКАНСІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання фахівців з питань управління активами

СКЛАДЕНО
згідно програми, затвердженої
рішенням НКЦПФР № 1848
від “13” листопада 2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням науково-методичної ради
НІЦ "Проф&Інтел&Інфо"
АДС "Український міжнародний
культурний центр"
Пр. № 3 від “12” лютого 2016 р.

АСОЦІАЦІЯ ДІЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
“УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР”
* * *
НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
“ПРОФ&ІНТЕЛ&ІНФО”

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
навчання фахівців
з питань управління активами

Тема 1. Основні вимоги до здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування
Законодавче регулювання діяльності з управління активами ІСІ. Закон України «Про інститути спільного інвестування».
Класифікація ІСІ. Учасники ІСІ та посадові особи ІСІ. Поняття активів ІСІ.
Суб’єкти, що здійснюють діяльність з управління активами ІСІ. Інші особи, що обслуговують ІСІ. Державне регулювання діяльності із спільного інвестування.

Тема 2. Порядок створення та діяльності корпоративного фонду
Правовий статус корпоративного фонду. Заснування корпоративного фонду, установчі збори фонду. Внутрішні документи корпоративного фонду.
Органи корпоративного фонду. Загальні збори фонду, їх компетенція та порядок проведення. Наглядова рада фонду.
Припинення корпоративного фонду, розподіл активів корпоративного фонду в разі його ліквідації.

Тема 3. Порядок створення та діяльності пайового фонду
Правовий статус пайового фонду. Створення пайового фонду та його регламент.
Функціонування пайового фонду. Участь у пайовому фонді.
Припинення пайового фонду. Розподіл активів пайового фонду в разі його ліквідації

Тема 4. Активи інституту спільного інвестування
Склад і структура активів інституту спільного інвестування. Загальні вимоги щодо складу активів ІСІ. Вимоги та обмеження щодо структури активів диверсифікованих ІСІ. Вимоги щодо структури активів недиверсифікованих та венчурних ІСІ.
Вимоги щодо складу та структури різновидів спеціалізованих фондів.
Порядок і періодичність визначення чистих активів ІСІ. Оформлення результату розрахунку чистих активів. Державний контроль за своєчасністю і повнотою розрахунків чистих активів ІСІ.

Тема 5. Цінні папери ІСІ, порядок їх випуску та обігу
Загальні положення про цінні папери ІСІ.
Розміщення цінних паперів ІСІ. Особливості розміщення акцій корпоративного фонду. Особливості розміщення інвестсертифікатів пайового фонду.
Вимоги до проспекту емісії цінних паперів ІСІ. Реєстрація проспекту емісії та реєстрація випуску цінних паперів ІСІ.
Порядок подання звіту про досягнення мінімального обсягу активів ІСІ. Особливості обігу цінних паперів ІСІ. Викуп цінних паперів ІСІ. Достроковий викуп та викуп при подовженні діяльності фонду.
Припинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ.
Взаємодія з депозитарною системою в ході випуску та розміщення цінних паперів ІСІ.

Тема 6. Аналіз та оцінювання вартості активів
Основні підходи до оцінювання активів згідно зі стандартами оціночної діяльності: витратний, дохідний, порівняльний.
Загальні теоретичні засади оцінювання фінансових активів. Фундаментальний та технічний  аналіз на фондовому ринку.
Вартість грошей у часі. Прості та складні проценти. Теперішня та майбутня вартість. Поняття дисконтування та дисконтної ставки. Рента. Ануїтет. Приведена вартість ануїтету. Фінансові розрахунки з використанням формул ануїтету.
Вартісні характеристики цінних паперів – номінальна вартість, ринкова ціна, внутрішня теоретична вартість цінного паперу. Розрахунок балансової («бухгалтерської») вартості акцій – власний капітал на акцію. Оцінка основних інвестиційних якостей цінних паперів – ризику, дохідності, ліквідності.
Оцінка вартості облігацій. Дохідність облігації: поточна, до терміну погашення.
Оцінка вартості акцій. Моделі оцінки акцій в залежності від дивідендної політики емітента.
Оцінка  похідних фінансових інструментів.
Оцінка доцільності інвестування. Чистий приведений дохід. Внутрішня норма доходності.
Поняття ризику. Фінансові ризики. Показники визначення ризику та дохідності фінансових інструментів та інвестиційного портфеля.
Визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування. Оцінка чистої вартості активів недержавних пенсійних фондів.

Тема 7. Організація діяльності компанії з управління активами та її взаємодії з іншими особами, які обслуговують ІСІ.
Основні вимоги до здійснення діяльності з управління активами. Функції та обов’язки осіб, що здійснюють управління активами. Обмеження діяльності компанії з управління активами. Вимоги до договору про управління активами.
Винагорода компанії з управління активами. Склад витрат, що підлягають відшкодуванню за рахунок активів ІСІ. Розмір витрат, що відшкодовується компанії з управління активами.
Відповідальність компанії з управління активами. Особливості відшкодування компанією з управління активами заподіяних інвесторам збитків. Вимоги до резервного фонду компанії з управління активами.
Організація внутрішнього аудиту в компанії з управління активами.
Пруденційні нормативи, що поширюються на діяльність з управління активами інституційних інвесторів.
Взаємодія компанії з управління активами з іншими особами, що здійснюють обслуговування активів ІСІ – зберігачем, оцінювачем аудитором.
Функції, порядок діяльності та відповідальність зберігача активів ІСІ.
Оцінювач майна інституту спільного інвестування. Аудиторська перевірка інституту спільного інвестування. Вимоги до договорів з особами, які обслуговують інститут спільного інвестування.
Взаємодія компанії з депозитарною системою в ході здійснення діяльності з управління активами. Процедури відкриття рахунків в цінних паперах, порядок здійснення депозитарних адміністративних, облікових та інформаційних операцій, вимоги до документів, що надаються для проведення депозитарних операцій тощо.

Тема 8. Регулювання та контроль діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів
Суб’єкти системи недержавного пенсійного забезпечення. Особливості видачі та анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів. Державні органи, що здійснюють регулювання та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Винагорода за надання послуг з управління активами НПФ. Заміна особи, що провадить діяльність з управління активами пенсійних фондів.
Склад та структура активів пенсійних фондів. Застосування вимог до осіб, що здійснюють діяльність з управління активами щодо дотримання ними структури пенсійних активів. Особливості відшкодування особою, що управляє  активами НПФ заподіяних збитків.
Порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами НПФ.

Тема 9. Розкриття інформації про діяльність ІСІ та звітність компанії з управління активами
Порядок розкриття інформації про інститут спільного інвестування. Веб-сайт компанії з управління активами.
Порядок надання до Комісії компанією з управління активами інформації про власну діяльність та про діяльність ІСІ, активами яких управляє компанія.

Тема 10. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів
Загальні вимоги до процедури отримання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, переоформлення ліцензії.
Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів. Вимоги до внутрішніх документів компанії.
Підстави та процедура анулювання ліцензії. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з управління активами інституційних інвесторів).
Державний контроль за дотриманням КУА Ліцензійних умов.
--------------------
Вимоги Комісії щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні: умови проходження сертифікації; порядок подання та розгляд документів для отримання сертифіката; відмова у сертифікації; підстави та порядок анулювання сертифіката.

Тема 11. Інформаційні технології здійснення діяльності з управління активами
Операційні системи, системи управління базами даних при здійсненні діяльності з управління активами.
Довідники. Інформаційні ресурси. Використання програмних продуктів при здійсненні діяльності з управління активами.
Використання Інтернет-технологій в діяльності з управління активами.
Міжнародні інформаційні системи.

Тема 12. Пруденційний нагляд за діяльністю з управління активами інституційних інвесторів (діяльністю з управляння активами) та управління ризиками
Ризики професійної діяльності на фондовому ринку.
Пруденційні нормативи діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управляння активами).
Порядок розрахунку пруденційних показників діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управляння активами).
Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків.
Державний контроль у процесі здійснення пруденційного нагляду.

Загальна кількість н.г. – 58,
у т.ч. кв. іспит - 8 год.

<< Назад 

  G Analytics
сайт создан компанией создание сайтов