03150, Київ-150,
вул: Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3

--------------------------------
01025, Київ,
пров. Рильський, 10

тел./факс:
/044/ 279 6336,
тел.:
/044/ 239 2347,
/044/ 278 7849
Viber: /097/ 259 1534

cp-inform.com.ua
www.facebook.com


ДЕПОЗИТАРНІ
УСТАНОВИ

ФОНДОВІ БІРЖІ


САМОРЕГУЛІВНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ


РЕЙТИНГОВІ
АГЕНСТВА

ТОВ «Рюрік» - національне кредитно-рейтингове агентство

комунікаційний центр

ВАКАНСІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативне забезпечення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ФОНДОВОГО РИНКУ

Затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 13 серпня 2013 р. N 1464

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України
11 вересня 2013 р. N 1572/24104

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок проведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) сертифікації осіб, що здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

 • заявник – фізична особа, яка подає до Комісії документи для отримання сертифіката, отримання дубліката сертифіката;
 • реєстр сертифікованих осіб – автоматизована система збирання, накопичення та обробки інформації про осіб, які отримали сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі – професійна діяльність на фондовому ринку), а також осіб, яким такий сертифікат був анульований;
 • сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку (далі – сертифікат), – документ встановленого зразка, який підтверджує факт взяття на облік сертифікованої особи та внесення її до реєстру сертифікованих осіб та надає право здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;
 • сертифікація – процедура взяття на облік фізичних осіб та внесення фізичних осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, і відповідають вимогам цього Положення, до реєстру сертифікованих осіб шляхом видачі сертифікатів;
 • сертифікована особа – фізична особа, яка внесена до реєстру сертифікованих осіб та на ім’я якої виписаний сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

Термін "ділова репутація" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Термін "кваліфікаційне посвідчення" вживається у значенні, наведеному у Положенні про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженому наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року N 215, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за N 584/1609

3. Сертифікат за встановленою формою згідно з додатком 1 до цього Положення видається на підставі наказу Голови Комісії та є чинним на всій території України.

Дата початку дії сертифіката є датою видачі наказу Голови Комісії, крім випадку, коли заявник на дату видачі наказу Голови Комісії має чинний сертифікат з цього самого виду діяльності. У цьому випадку дата початку дії сертифіката є датою, наступною за датою закінчення чинного сертифіката.

Особа вважається сертифікованою з дати початку дії сертифіката.

Сертифікат видається на строк дії кваліфікаційного посвідчення. Дата закінчення дії сертифіката є останнім днем дії кваліфікаційного посвідчення.

Дата початку та дата закінчення дії сертифіката зазначаються на бланку сертифіката.

4. Комісія видає сертифікати на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку:

1) торгівля цінними паперами;

2) депозитарна діяльність;

3) управління активами інституційних інвесторів;

4) організація торгівлі на фондовому ринку;

5) клірингова діяльність;

6) діяльність з управління іпотечним покриттям.

5. Сертифікат не підлягає передаванню для використання іншим фізичним особам.

6. Сертифікації підлягають такі особи:

 • керівник юридичної особи;
 • заступник керівника юридичної особи, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів юридичної особи відповідає за здійснення юридичною особою професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності такого заступника);
 • керівник відповідного структурного підрозділу юридичної особи, який здійснює операції щодо цінних паперів (у разі наявності такого підрозділу);
 • фахівці, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

7. У разі наявності в юридичної особи, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку, філії, представництва, відділення та інших відокремлених підрозділів сертифікації також підлягають:

 • керівник відокремленого підрозділу;
 • заступник керівника відокремленого підрозділу, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів відокремленого підрозділу відповідає за здійснення підрозділом професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності такого заступника);
 • керівник відповідного структурного підрозділу цього відокремленого підрозділу, який здійснює операції щодо цінних паперів (у разі наявності такого структурного підрозділу);
 • фахівці, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

8. Якщо юридична особа виконує кілька видів професійної діяльності на фондовому ринку, то керівник та відповідний заступник керівника юридичної особи, який відповідно до посадових обов’язків здійснює керівництво всіма структурними підрозділами професійного учасника фондового ринку, які безпосередньо залучені до провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі його наявності), повинні пройти сертифікацію в установленому порядку за тими видами професійної діяльності з цінними паперами, які ця юридична особа здійснює згідно з отриманими ліцензіями.

ІІ. Порядок подання та розгляду документів для отримання cертифіката та дубліката cертифіката

1. Для сертифікації заявник повинен відповідати таким вимогам:

1) мати кваліфікаційне посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності, яке видається у порядку, встановленому Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року N 215, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за N 584/1609;

2) не бути за вироком суду позбавленим права посідати певні посади та займатися певною діяльністю;

3) не мати судимість не погашену, не зняту в установленому законодавством порядку, у тому числі за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності;

4) мати бездоганну ділову репутацію.

2. Документи на сертифікацію подаються у картонному швидкозшивачі особисто до відповідного уповноваженого структурного підрозділу центрального апарату Комісії, до повноважень якого належить питання сертифікації (далі – уповноважений підрозділ), через уповноважену особу або направляються поштою. На швидкозшивачі має бути зазначена така інформація: прізвище, ім’я, по батькові; місце реєстрації, адреса для листування та контактний телефон заявника.

У разі надання документів поштою або через уповноважену особу заявника підпис заявника на документах має бути засвідчений юридичною особою –роботодавцем, що має ліцензію Комісії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або нотаріально.

3. Для отримання сертифіката фізична особа подає до Комісії такі документи:

1) заяву-анкету за встановленою формою згідно з додатком 2 до цього Положення;

2) копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності, засвідчену власним підписом заявника, яке видається у порядку, встановленому Комісією;

3) копію документа про освіту, засвідчену власним підписом заявника;

4) копії першої та другої сторінок паспорта (для осіб без громадянства – копію документа, що його замінює). Копії документів засвідчуються власним підписом заявника на кожному розвороті документів;

5) копію трудової книжки (у разі наявності) особи за останні три роки (або витяг з трудової книжки) та документи, що підтверджують трудові відносини у разі сумісництва (в професійному учаснику фондового ринку), засвідчені в установленому законодавством порядку. Якщо особа не має місця роботи, копії документів засвідчуються власним підписом заявника на кожному розвороті документів;

6) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчену власним підписом заявника (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні податкові органи і мають відмітку у паспорті, зазначають серію, номер і дату видачі паспорта);

7) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 3 до цього Положення;

8) анкету про ділову репутацію згідно з додатком 4 до цього Положення;

9) роздруковану форму заяви, яка заповнюється на сайті Комісії (http://cert.nssmc.gov.ua/) за встановленим форматом згідно з додатком 5 до цього Положення, засвідчену власним підписом заявника;

10) копію платіжного документа про перерахування плати за видачу сертифіката особі, що здійснює дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену в установленому законодавством порядку;

11) фотокартку розміром 3 х 4 см або 4 х 6 см.

Усі документи, які подаються для сертифікації, повинні бути засвідчені в установленому цим Положенням порядку.

4. Заявник відповідає за достовірність інформації, яка міститься в документах, наданих до Комісії для отримання сертифіката.

5. Заява-анкета реєструється в журналі реєстрації заяв-анкет на отримання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, у якому фіксуються: дата її безпосереднього надходження до Комісії; вхідний реєстраційний номер справи; прізвище, ім'я, по батькові заявника; вид професійної діяльності, за яким особа має намір отримати сертифікат.

6. Уповноважений підрозділ центрального апарату Комісії здійснює розгляд документів, їх перевірку на відповідність заявника вимогам цього Положення, готує відповідні пропозиції щодо сертифікації фізичної особи та формує справу фізичної особи. З цією метою Комісія має право звертатися до організацій, установ, інших осіб, у тому числі до заявника, для отримання додаткової інформації.

7. Строк розгляду документів для отримання сертифіката або дубліката сертифіката та їх оформлення не повинен перевищувати тридцяти календарних днів з дня надходження до Комісії відповідних документів, передбачених цим Положенням.

8. У разі втрати виданого Комісією сертифіката особі видається його дублікат. Для отримання дубліката сертифіката особа подає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката сертифіката у довільній формі із зазначенням причини втрати сертифіката;

2) копію платіжного документа про перерахування плати за видачу дубліката сертифіката, засвідчену в установленому порядку.

9. У разі надходження до Комісії скарги на діяльність заявника як посадової особи професійного учасника фондового ринку строк розгляду документів для отримання сертифіката може бути продовжений до закінчення розгляду скарги відповідно до вимог законодавства України.

10. Документи, подані для отримання сертифіката, зберігаються протягом чотирьох років з дати їх надходження до Комісії.

ІІІ. Прийняття рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката

1. Рішення про видачу сертифіката або про відмову у видачі оформлюється наказом Голови Комісії в строки, визначені цим Положенням.

2. Сертифікати оформлюються уповноваженим структурним підрозділом Комісії протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного наказу Голови Комісії про видачу сертифікатів.

3. Сертифікат підписується уповноваженою посадовою особою, визначеною наказом Голови Комісії, та засвідчується печаткою Комісії.

4. За кожним наказом Голови Комісії формується журнал реєстрації виданих сертифікатів, який повинен бути пронумерований, прошнурований, засвідчений печаткою Комісії та зберігатися протягом трьох років після останнього запису.

У цьому журналі зазначаються: номер сертифіката; прізвище, ім’я, по батькові сертифікованої особи; вхідний реєстраційний номер справи; дата отримання сертифіката, прізвище, ініціали та підпис особи, що отримала сертифікат, тощо.

5. Інформація про особу, якій виданий сертифікат, підлягає внесенню до реєстру сертифікованих осіб.

6. При отриманні сертифіката заявник пред’являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу, відповідно до законодавства. Якщо сертифікат отримує уповноважена особа заявника, така особа має пред’явити оригінал та надати копію довіреності на вчинення таких дій, засвідчену в нотаріальному порядку, а також пред’явити свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу. У цьому випадку копія довіреності, засвідчена в нотаріальному порядку, підшивається до справи, а оригінал повертається уповноваженій особі.

Факт отримання сертифіката повинен бути засвідчений підписом отримувача у журналі реєстрації виданих сертифікатів із зазначенням дати отримання сертифіката та прізвища особи, яка його отримала.

7. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката можуть бути:

1) невідповідність поданих документів вимогам цього Положення;

2) недостовірність та/або неповнота інформації в документах, поданих особою для проходження сертифікації;

3) невідповідність заявника вимогам, установленим пунктом 1 розділу II цього Положення;

4) звільнення з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, якщо робота була пов'язана з діяльністю на ринку цінних паперів;

5) анулювання сертифіката на підставі підпунктів 2 – 12 пункту 1 розділу V цього Положення, якщо з дати його анулювання пройшло менше року;

6) робота протягом попередніх трьох років керівником ліцензіата, якому анульована ліцензія за правопорушення на ринку цінних паперів.

Рішення про відмову у видачі сертифіката оформлюється наказом Голови Комісії.

8. Про відмову у видачі сертифіката Комісія повідомляє особу письмово із зазначенням підстав для відмови протягом 10 робочих днів з дня оформлення відповідного наказу Голови Комісії. У цьому випадку подані документи заявнику не повертаються.

9. У разі подання неповного пакета документів, передбаченого пунктом 4 розділу II цього Положення, такий пакет документів повертається заявнику без розгляду протягом 10 робочих днів з дня їх надходження до Комісії.

10. Відповідний лист про відмову у видачі сертифіката або про повернення пакета документів без розгляду підписується керівником уповноваженого структурного підрозділу Комісії із зазначенням відповідних підстав для прийняття такого рішення.

IV. Порядок надання інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності

1. У разі змін у відомостях стосовно трудової діяльності фізична особа, яка має сертифікат, якщо вона входить до переліку сертифікованих осіб ліцензіата, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, повинна:

 • протягом п’яти робочих днів з дня виникнення таких змін заповнити інформацію на сайті (http://cert.nssmc.gov.ua/) згідно з додатком 6 до цього Положення;
 • протягом 20 робочих днів надати до Комісії особисто, або через уповноважену особу, або поштою інформацію, визначену пунктами 2, 3 цього розділу.

2. У разі прийняття на роботу сертифікована особа надає до Комісії таку інформацію:

 • якщо особа прийнята на основне місце роботи до професійного учасника фондового ринку – засвідчені в установленому порядку копії першої сторінки трудової книжки та сторінок з останніми записами (які засвідчують попереднє та останнє основне місце роботи);
 • якщо особа прийнята на роботу за сумісництвом до професійного учасника фондового ринку – засвідчені в установленому порядку копію наказу, копії першої сторінки трудової книжки та сторінок з останніми записами (які засвідчують попереднє та останнє основне місце роботи).

3. У разі звільнення з роботи сертифікована особа надає до Комісії таку інформацію:

 • якщо особа працювала за основним місцем роботи у професійному учаснику фондового ринку – засвідчені в установленому порядку копії першої сторінки трудової книжки та сторінок з останніми записами (які засвідчують прийняття і звільнення з основного місця роботи);
 • якщо особа працювала за сумісництвом у професійному учаснику фондового ринку – засвідчену в установленому порядку копію наказу про звільнення з роботи.

4. Сертифікована особа відповідає за достовірність інформації, яка міститься в документах, що стосуються інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності.

V. Підстави для анулювання сертифіката

1. Сертифікат може бути анульований у порядку, визначеному розділом VI цього Положення, за таких підстав:

1) заява сертифікованої особи про анулювання власного сертифіката за відповідним видом діяльності;

2) неподання посадовою особою ліцензіата, яка відповідає за даний напрям роботи, адміністративних даних, передбачених нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють порядок складання та подання цих даних, що здійснено більше двох разів протягом звітного року, внаслідок порушення своїх посадових обов’язків за наявності належного документального підтвердження цього факту;

3) документи, подані до Комісії відповідно до вимог цього Положення, містять недостовірну інформацію;

4) невиконання посадовою особою ліцензіата обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, що завдало шкоди клієнту такого професійного учасника та факт завдання якої підтверджений у встановленому законодавством порядку;

5) звільнення особи з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, якщо робота була пов'язана з діяльністю на фондовому ринку;

6) неподання інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності тричі протягом строку дії сертифіката;

7) невиконання сертифікованою особою – керівником ліцензіата двох та більше постанов про накладення санкцій в строки, визначені цими постановами, винесених щодо такого ліцензіата;

8) втрата бездоганної ділової репутації, зокрема:

 • притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з діяльністю на фондовому ринку, більше трьох разів протягом звітного року посадової особи ліцензіата, яка відповідає за даний напрям роботи, внаслідок порушення нею своїх посадових обов’язків;
 • наявність судового рішення, яке набрало законної сили відповідно до законодавства, щодо притягнення особи до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
 • наявність обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, щодо заборони займати свою посаду та займатися професійною діяльністю на фондовому ринку.

2. У разі розгляду питання про анулювання сертифіката саморегулівна організація за відповідним видом діяльності надає на запит Комісії інформацію щодо порушення сертифікованою особою законодавства про цінні папери.

3. Особа може подати документи для отримання нового сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів, не раніше ніж через один рік з дати прийняття рішення про анулювання попереднього сертифіката, прийнятого на підставі підпунктів 2 – 8 пункту 1 цього розділу.

VI. Порядок анулювання сертифіката

1. Анулювання сертифіката здійснюється на підставі відповідних документів, які підтверджують обставини, зазначені в пункті 1 розділу V цього Положення.

2. Рішення про анулювання сертифіката на підставі підпункту 1 пункту 1 розділу V цього Положення оформлюється наказом Голови Комісії.

3. У цьому випадку фізична особа має подати особисто до уповноваженого підрозділу, через уповноважену особу або надіслати поштою заяву у довільній формі з проханням анулювати сертифікат із зазначенням виду діяльності, номера, дати видачі та строку дії сертифіката.

У разі подання заяви через уповноважену особу або надсилання поштою підпис заявника має бути засвідчений нотаріально.

4. Анулювання сертифіката на підставі підпунктів 2 – 8 пункту 1 розділу V цього Положення здійснюється за рішенням Комісії.

5. Особі, сертифікат якої анулюється згідно з підпунктами 2 – 8 пункту 1 розділу V цього Положення, та іншим заінтересованим особам за 5 робочих днів до запланованої дати розгляду Комісією питання про анулювання сертифіката надсилається повідомлення про дату, час та місце зазначеного розгляду.
Особа має право бути присутньою на засіданні Комісії під час розгляду відповідного питання про анулювання сертифіката.

6. Про анулювання сертифіката фізичній особі та роботодавцю – професійному учаснику фондового ринку повідомляють письмово у двотижневий строк після прийняття рішення Комісією із зазначенням підстав для анулювання.

7. Інформація про анулювання сертифіката вноситься до реєстру сертифікованих осіб із зазначенням підстав для анулювання сертифіката.
 
8. Рішення про відмову у видачі сертифіката або анулювання сертифіката може бути оскаржено особою у встановленому законодавством порядку.

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства
М. Лібанов


Додаток 1
до Положення про сертифікацію фахівців
з питань фондового ринку
(пункт 3 розділу І)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СЕРТИФІКАТ
N ______

_______________________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)

сертифікований(а) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку фахівець і має право здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                 (назва виду професійної діяльності на фондовому ринку)

у професійних учасниках фондового ринку

Дата початку дії ________________________ Дата закінчення дії_____________________

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку _______________(посада) ___________________ (підпис) ____________________. (прізвище, ініціали)

М.П.


Додаток 2
до Положення про сертифікацію фахівців
з питань фондового ринку
(підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ)

ЗАЯВА-АНКЕТА
НА ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТА НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ДІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З БЕЗПОСЕРЕДНІМ ПРОВАДЖЕННЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

_______________________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________________________________________________________
                           (дата народження, місце проживання, адреса для листування)

_______________________________________________________________________________________
                                      (основне місце роботи, місце роботи за сумісництвом)

Прошу розглянути надані для сертифікації документи:

1) копію кваліфікаційного посвідчення;
2) копію документа про освіту;
3) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
4) копії першої та другої сторінок паспорта (для осіб без громадянства – копію документа, що його замінює);
5) витяг з трудової книжки за останні три роки;
6) документи, що підтверджують трудові відносини в разі сумісництва;
7) копію платіжного документа про перерахування плати за видачу сертифіката особі, що здійснює операції, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену в установленому законодавством порядку;
8) анкету щодо ділової репутації фізичної особи;
9) згоду на обробку персональних даних;
10) паперову копію електронної інформації;
11) фотокартку розміром 3 х 4 см або 4 х 6 см.

"_______" ____________20____ р.  ___________________
(особистий підпис)


Додаток 3
до Положення про сертифікацію фахівців
з питань фондового ринку
(підпункт 7 пункту 3 розділу ІІ)

ЗГОДА
НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

"_____"___________ 20___ р. N_____ м. Київ

Я, _____________________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)
(народився(лась) "___"_____________ _____ року, паспорт серії ____ N ____________), шляхом підписання цього тексту відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою забезпечення реалізації та документального оформлення проходження документів для отримання сертифіката на право здійснення операцій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та інших нормативно-правових актів надаю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, відомості про трудову діяльність, що містяться у трудовій книжці та у наказах з особової діяльності, відомості про освіту, науковий ступінь, вчене звання, відомості про місце реєстрації та фактичне місце проживання, відомості про кваліфікаційні посвідчення фахівця з питань фондового ринку, номери телефонів, інформація щодо ділової репутації фізичної особи, фотозображення;

використання персональних даних, що передбачає дії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо обробки цих даних, у тому числі використання персональних даних працівниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону України "Про захист персональних даних");

поширення персональних даних, що передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (стаття 14 Закону України "Про захист персональних даних");

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону України "Про захист персональних даних").

"____" ___________ 20___ р.  __________________
 (підпис)


Додаток 4
до Положення про сертифікацію фахівців
з питань фондового ринку
 (підпункт 8 пункту 3 розділу ІІ)

АНКЕТА ЩОДО ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

1. Прізвище, ім'я та по батькові _____________________________________________________________
2. Місце проживання______________________________________________________________________
3. Адреса для листування __________________________________________________________________
4. Громадянство  _________________________________________________________________________
5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків*  ____________________________________
6. Чи виконуєте Ви на цей час функції голови/члена наглядового, виконавчого чи контрольного органу в будь-якій юридичній особі?
_______________________________________________________________________________________
           (найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження, вид діяльності,
_______________________________________________________________________________________
                                                      контактні телефони, опис функцій)

7. Чи маєте Ви істотну участь у професійних учасниках фондового ринку (прямо або опосередковано)?_______________________________________________________________________________________
                                                                         (так, ні)
_______________________________________________________________________________________
             (якщо так, зазначити: найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
_______________________________________________________________________________________
             основний вид діяльності такої юридичної особи, відсоток власності в цій юридичній особі)

8. Чи порушувалася справа про банкрутство, чи приймалося рішення про ліквідацію професійного учасника фондового ринку або іншої юридичної особи, де Ви раніше працювали керівником, анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (на день прийняття таких рішень)?
_______________________________________________________________________________________
               (якщо так, то зазначити найменування юридичної особи, займану Вами в цій юридичній
_______________________________________________________________________________________
                   особі посаду, період і причини порушення справи про банкрутство або прийняття
_______________________________________________________________________________________
                                                                   рішення про ліквідацію)

9. Чи притягувались Ви до адміністративної відповідальності за правопорушення на фондовому ринку протягом останнього року?
_______________________________________________________________________________________
 (якщо так, вказати, за які правопорушення та в який період)
------------------
* Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні податкові органи і мають відмітку у паспорті, зазначають серію, номер і дату видачі паспорта.

10. Чи притягувалися Ви до кримінальної відповідальності? _______________________________________
                                                                                                                            (якщо так,
_______________________________________________________________________________________
                     зазначити, де і коли, за якою статтею/статтями Кримінального кодексу України)

11. Чи маєте Ви судимість не погашену, не зняту в установленому законодавством порядку, у тому числі за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності?
______________________________________________________________________________________.
                                                                       (рік, підстава)
Я, _____________________________________________________________________________________,
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

стверджую, що інформація, зазначена в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом п’яти робочих днів з дати їх виникнення.

_____________________ (дата підписання анкети) ____________________________ (підпис фізичної особи) __________________ (ініціали, прізвище)


Додаток 5
до Положення про сертифікацію фахівців
з питань фондового ринку
 (підпункт 9 пункту 3 розділу ІІ)

 

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ

Створення сертифіката
Кваліфікаційне посвідчення
Вид діяльності:
торгівля цінними паперами;
депозитарна діяльність;
управління активами інституційних інвесторів;
організація торгівлі на фондовому ринку;
клірингова діяльність;
діяльність з управління іпотечним покриттям.
Дата видачі
Серія
Номер
Персональні дані
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Прізвище
Ім'я
По батькові
Дата народження
Паспорт (серія, номер)
Ким виданий
Коли виданий
Домашня адреса
Освіта
Найменування закладу
Рік закінчення
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Спеціальність
Місце роботи (основне)
Посада
Дата прийняття
Код за ЄДРПОУ
Найменування установи
Місцезнаходження установи
Телефон
Місце роботи (сумісництво)
Посада
Дата прийняття
Код за ЄДРПОУ
Найменування установи
Місцезнаходження установи
Телефон
Примітки.


Додаток 6
до Положення про сертифікацію фахівців
з питань фондового ринку
 (пункт 1 розділу ІV)

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЗМІН У ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ

Змінити місце роботи
Посада
Дата прийняття
Дата звільнення
Код за ЄДРПОУ
Найменування установи
Місцезнаходження установи
Телефон
Тип
Основна робота
Сумісництво

<< Назад

  G Analytics
сайт создан компанией создание сайтов